నందినిరాయ్ ముఖ చిత్రం

తెలుగు సినిమా కి కావాల్సినంత విషయం ఉండి కూడా ఏ డైరెక్టర్ సరిగ్గా గుర్తిచలేని నటన కలిగిన “నందినిరాయ్” కి తెలుఁగు24.కామ్ ద్వారా అయినా అవకాశం రావాలని ఆకాంక్షితున్నాము.

"data-width="100%" data-numposts="5">